ความเป็นมา

           วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารได้พิจารณาเห็นว่า สภาวะสิ่งแวดล้อมและสังคม เศรษฐกิจ จิตใจของประชาชนในเปลี่ยนแปลงไปมาก   จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีความเจริญก้าวหน้า  ในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการเมือง  ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น

        ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่น่าวิตก  ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน  เช่น  ผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณี  ติดยาเสพติด  มีจิตใจที่โหดร้าย  มีความเห็นแก่ตัว  โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ศีลธรรม  ความดีงามต่อผู้พบเห็น  นั้นก็เพราะในปัจจุบันคนเราขาดหลักธรรมที่จะนำไปดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาจิตให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  สมตาม - คำขวัญที่ว่า  ความรู้คู่คุณธรรม

           วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   จึงได้มีนโยบายจัดโครงการที่จะมุ่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรด้าน-บุคคลให้แก่เยาวชนของชาติได้มีทักษะมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา  นำไปสู่-การพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และจิตใจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคม และสิ่งแวดล้อม  ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและในอนาคต  จึงได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ  ในช่วงระยะการปิดภาคเรียน

 

จุดประสงค์โครงการ

       ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

       ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าใจถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยอาศัยพื้นฐานจากการฝึกอบรม

       ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในกระบวนการคิด,วิเคราะห์,สังเคราะห์และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ กลับไปเผยแผ่ให้แก่รุ่นน้องในสถานศึกษาได้

       ๔. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการล้อมรั้วต้านภัยยาเสพติด

       ๕. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้ “อยู่ดี มีสุข” โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”