กฎระเบียบ

 กฏระเบียบสำหรับผู้สมัคร

      ๑.ผู้สมัครทุกท่านต้องให้ความเคารพเชื่อฟังต่อคณะพระอาจารย์ที่ให้การอบรม และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการอย่างเคร่งครัด

      ๒.อยู่ในบริเวณสถานที่ ที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามออกนอกสถานที่ที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ

      ๓.ผู้สมัครทุกคนจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเช่น การสูบบุหรี่,ยาเสพติดให้โทษ,การพนันโดยเด็ดขาด

      ๔.ต้องเป็นบุคคลผู้อยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย ไม่เป็นภาระแก่บุคคลผู้อื่น

      ๕.ไม่พกพาหรือครอบครองอาวุธมีคมโดยเด็ดขาด

      ๖.ผู้สมัครทุกคนจะต้องไม่แสดงกิริยาทางกายอันมิใช่วิสัยของพุทธบุตรหรือปัญญาชน เช่น การทะเลาะวิวาทกันเป็นต้น

      ๗.ผู้สมัครทุกคนจะต้องสำรวมวาจาทุกเวลาในขณะเข้าร่วมโครงการ เช่น ไม่พูดปด,ไม่พูดหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่งาม และ จะไม่พูดจากันในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดความดีงาม เช่น เรื่องลามกอนาจาร เป็นต้น

     ๘.ผู้สมัครทุกคนจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมและถูกต้องกาลเทศะทุกครั้ง ในขณะทำกิจกรรมหรืออยู่ในที่พัก

     ๙.ผู้สมัครทุกคนจะต้องไม่นำอาหารไปรับประทานในบริเวณที่พักโดยเด็ดขาด

     ๑๐.ผู้สมัครทุกคนจะต้องสำรวมกายทุกเวลาในขณะอยู่ที่วัด ไม่ยืนดื่มน้ำหรือรับประทานอาหาร,ไม่วิ่ง, และเมื่อเดินจะต้องเอามือประสานกัน เป็นต้น