กำหนดการบรรพชา

 

กำหนดการบรรพชา

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๙

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ ที่ ๔ เดือนเมษายน  พุทธศักราช ๒๕๕๙

                                                           


 

         

  

          เวลา    ๐๘.๐๐  น.       พิธีอาบน้ำนาค ณ หน้าอาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

                                                - ผู้บรรพชาเปลี่ยนชุดเป็นชุดพิธีการ

          เวลา    ๐๙.๓๐  น.       พิธีเทศน์สอนนาค ณ หน้าอาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

                                                - ตัวแทนผู้ปกครอง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

          - มัคทายกนำอารานาศีล , พระสงฆ์ให้ศีล , มัคทายกนำอาราธนาธรรม

          - ตัวแทนผู้ปกครองจุดเทียนส่องธรรม

          - พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาสอนนาค ๑ กัณฑ์

          - ตัวแทนผู้ปกครอง ประเคนเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์

          เวลา    ๑๐.๓๐ น.        พิธีมอบผ้าไตรให้ แก่ ผู้บรรพชา (ชุดที่ ๑ เจ้าภาพทั่วไป)

          เวลา    ๑๑.๓๐  น.       ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร และรับประทานอาหาร

          เวลา    ๑๒.๐๐  น.       พิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้บรรพชา(ชุดที่ ๒ พ่อ,แม่,ผู้ปกครอง)

          เวลา    ๑๓.๐๐  น.       ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ประธานฝ่ายฆราวาสเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                                                - ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

          (ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านยืนตรง)

          - ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถวายราชสดุดี

          - ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ,พร้อมด้วยประชาชน ,ผู้บรรพชา ร่วมร้องเพลง

          สรรเสริญพระบารมี

          - ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เป็น

          ประธานมอบผ้าไตร แก่ ผู้บรรพชา

          เวลา    ๑๔.๐๐ น.        พิธีบรรพชา โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ

                                       รองเจ้าคณะภาค ๕ 

          เวลา    ๑๖.๐๐  น.       ผู้ปกครองเข้าประเคนเครื่องบริขารแก่สามเณรผู้บวชใหม่

          เวลา    ๑๖.๓๐  น.       พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาวิธี /พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำ/รับพร